logo

Kommende kurser

Marts 2023
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vær social

Vedtægter for Foreningen DETT

§ 1

Navn og hjemsted

DETT’s vedtægter er vedtaget den 4. september 2011.

Foreningens navn er DETT, Foreningen af EFT (Emotionel Frihedsteknik) og TFT (Tankefelt Terapi) terapeuter.

Foreningens hjemsted er formandens adresse: Birthe Witt, Lærkevej 3, 4050 Skibby, CVR 33 84 42 55.

Foreningen DETT er stiftet på Fyn den 12. september 2010.

§ 2

Foreningens formål

Foreningens formål er:

at organisere uddannede tankefeltterapeuter (TFT), Emotionel Frihedsteknik behandlere (EFT) og dertil studerende i Danmark,

at udbrede kendskabet til og om EFT og TFT samt relaterende behandlingsformer samt udbrede kendskabet til A-medlemmernes faglige kvalifikationer og aktiviteter og dermed skabe tryghed for klienter i valg af terapeut,

at være en attraktiv brancheforening, der arbejder på at blive godkendt som en registreringsansvarlig forening af Sundhedsstyrelsen og derigennem sikre befolkningen fri adgang til kvalificeret EFT og TFT,

at bibeholde og udvikle den faglige standard blandt medlemmerne og fremme kontakten, samarbejdet og erfaringsudvekslingen medlemmerne imellem,

at give medlemmerne mulighed for RAB-registrering, jf. gældende lovgivning,

at give Foreningens medlemmer størst mulig valgfrihed i forhold til Foreningens tilbud samt hjælpe Foreningens medlemmer med vejledning og bistand,

at være samarbejdspartner både med alternative interessenter inden for den etablerede lægevidenskab og sundhedssektor som med interessenter inden for den alternative sundhedssektor,

at blive ViFab (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling) ’registreret’,

at blive anerkendt som tilskudsberettiget af f.eks. Sygesikringen Danmark, sundhedsforsikringer mv.,

at producere dokumentation og være rådgivende i forhold til større forskningsprojekter, der omhandler EFT, TFT og relaterende behandlingsformer,

at arbejde for en mulig fælles erhvervsforsikring og formidle den bedste og billigste supervisionsaftale, efter- og videreuddannelse, KODA/Gramex afgift m.v. for medlemmerne,

at virke som almennyttig offentlig Forening.

§ 3

Etisk nævn – formål, kompetence og sagsbehandling

Etisk nævns formål er:

at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard og god klinisk praksis blandt medlemmerne,

at styrke god og forsvarlig behandling af patienten og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem terapeuten og klienten, kollegerne indbyrdes samt mellem terapeuterne, befolkningen og myndighederne.

Etisk nævns kompetence:

at behandle skriftlige klager fra klienter over den behandling, de har fået af Foreningens medlemmer, herunder manglende overholdelse af Foreningens regler for god klinisk praksis. Nævnets beslutning afgøres ved almindelig flertalsafstemning,

at behandle skriftlige klager fra medlemmer, tidligere medlemmer, medlemsansøgere og klienter, over manglende overholdelse af Foreningens medlemspligter og regler for god klinisk praksis,

at kunne sanktionere overtrædelse af Foreningens vedtægter og regler, herunder irettesættelse, afregistrering samt fratagelse af medlemskab. Afregistrering samt fratagelse af medlemskab sker ved grovere eller gentagne overtrædelser. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene,

at kunne tage sager op på eget initiativ, eller at indbringe sager for Nævnet fra bestyrelsens side,

at yde rådgivning og vejledning til Foreningens medlemmer.

Nævnet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af Nævnet må have særlige, økonomiske interesser i sagens udfald, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der vil kunne vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Nævnet refererer direkte til generalforsamlingen og er et selvstændigt Nævn, som fungerer uafhængigt af bestyrelsen.

Nævnet kan om nødvendigt rekvirere juridisk bistand.

Sagsbehandling:

Nævnets afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring vedr. forslag til afgørelser.

Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. Medlemmerne af Nævnet har tavshedspligt om de forhold, der måtte komme til deres viden i forbindelse med Nævnsarbejdet, og som ikke berører en evt. afgørelse, som Nævnet har truffet.

Når klageren modtager skriftligt svar om afgørelsen, skal Nævnet samtidig skriftligt underrette bestyrelsen om afgørelsen.

Såfremt Nævnet fratager et medlem medlemsrettigheder, skal sagen behandles på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget. Denne mulighed for genoptagelse af en sag bortfalder 3 år efter, afgørelsen er truffet.

§ 4

Medlemskreds, optagelseskrav og kontingent

Medlemskreds og optagelseskrav

Som medlemmer kan optages enhver, der er omfattet af 1 eller flere af nedenfor nævnte 5 kategorier:

A.  Aktive medlemmer

B.  Skoler / uddannelsessteder

C.  Undervisere på skoler

D.  Studiemedlemmer

E.  Passive medlemmer

A-, B- og C-medlemmer

For optagelse som A-, B- & C-medlemmer kræves basale uddannelseskrav til ansøgerne på min.:

40 timers teori

20 timers praksis

4 timers supervision

30 timers praktisk erfaring

10 timers egenterapi

Ialt 104 undervisningstimer eller lektioner i TFT/EFT. En lektion skal være af min. 45 min. varighed. Desuden skal A-medlemmet have arbejdet med EFT/TFT i mindst ét år og have haft mindst 20 klienter og 50 sessioner, eller anden relevant uddannelse inden for det alternative eller det etablerede system.

For at bibeholde sin status som A-, B- eller C-medlem skal medlemmet løbende deltage i

en årlig supervision på min. 16 timer, arrangeret af f.eks. Lars Mygind eller af DETT selv og

anden relevant efteruddannelse, der skal godkendes af og indberettes til Foreningen bilagt dokumentation til Foreningen, jf. skema på DETT.dk.

Endvidere skal alle A-, B- og C-medlemmer være opdateret i førstehjælp med min. 12 timers kursus og min. 3 timers opfølgning mindst hvert 3. år. Foreningen vil være behjælpelig med at forestå udbydelsen af sådanne kurser forskellige steder i landet, ligesom medlemmerne selv kan vælge udbyder af førstehjælpskurser inden for de afstukne rammer. Dokumentation for bestået kursus samt løbende opdatering skal fremsendes uopfordret til Foreningen af medlemmerne.

Studiemedlemmer (D-medlemmer)

For at blive optaget som studiemedlem kræves det, at EFT/TFT uddannelsen er påbegyndt. D-medlemmer kan højst være studiemedlemmer i 2 år og skal senest 6 måneder efter studiets afslutning overgå til enten A-, B- eller C-medlem eller udmeldes.

Passive medlemmer (E-medlemmer)

Man kan oppebære passivt medlemskab under orlov, ved sygdom og pensionering.

Passive medlemmer har adgang til Foreningens arrangementer, medmindre bestyrelsen misbilliger dette. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen, første kontingent dækker dog for en periode på 20 måneder fra 1.9.2011 til 30.4.2013 – til 12 måneders kontingent, altså 8 gratis måneder. Fra 30.4.2013 vil det årlige kontingent være, som følger:

A.  Aktive medlemmer kr. 1.200,00 årligt

B.  Skoler / uddannelsessteder kr. 1.200,00 årligt

C.  Undervisere på skoler  kr. 1.200,00 årligt

D.  Studiemedlemmer kr. 350,00 årligt

E.  Passive medlemmer kr. 200,00 årligt

Bestyrelsens formand, kasserer og næstformand (+ webansvarlig) er kontingentfri indtil videre.

Indbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde vælge at dispensere herfra. Restance i forhold til manglende indbetaling af kontingent kan indebære eksklusion af medlemmet efter nærmere bestemmelse fra betyrelsens side.

§ 5

Medlemspligter, regler for god klinisk praksis og medlemsrettigheder

Medlemspligter og regler for god klinisk praksis

Foreningens medlemmer har pligt til

at styrke god og forsvarlig behandling af patienten og fremme et tillidsfuldt samarbejde,

at overholde gældende lovgivning,

at have en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring, evt. gennem Foreningen,

at indbetale kontingent, evt. forsikring og evt. KODA/Gramex-afgift mv. rettidigt,

at holde sig orienteret om sociale og sundhedsmæssige forhold.

A-, B- og C-medlemmer har tillige pligt til

at have en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring, evt. gennem Foreningen, såfremt dette er muligt,

at vedligeholde og opdatere sin faglige viden, samt

at henvise til hospital/læge og/eller anden terapiform, hvor dette måtte anses for indiceret.

A-, B- og C-medlemmer skal tillige kunne gøre sig forståelige på dansk og føre optegnelser på dansk over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder indikation samt den behandling og den information, der er givet til klienten.

Alle medlemmer skal

have en aktiv e-mail adresse og søge informationer på Foreningens hjemmeside,

udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise faglig omhu og respekt over for klientens individuelle behov og integritet, samt kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som medlemmerne er kvalificerede til at benytte,

sørge for gode kollegiale forhold og behandle kolleger og andre behandlere med respekt,

give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen, og de forventninger klienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse eller fremkalde unødig sygdomsangst,

skal på klientens foranledning oplyse om indholdet af journalen i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt samt persondataloven.

Medlemmerne har tillige tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virke måtte få om deres klienter.

Medlemmerne må ikke fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Medlemsrettigheder

Ethvert A-, B- og C-medlem har ret til at gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige ud fra filosofier, teorier, uddannelse og praktisk erfaring, som det enkelte medlem er kvalificeret til.

Ethvert A-, B-, C-og D-medlem har ret til

at deltage i Foreningens arrangementer og adgang til Foreningens intranet,

efter godkendelse at benytte Foreningens logo og annoncere med medlemskab af DETT,

at benytte Foreningens intranet,

at deltage i Foreningens markedsføring, og

at samarbejde med andre faggrupper samt deltage i videnskabelige forskningsprojeker.

§ 6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Førstkommende generalforsamling afholdes dog i maj 2013 og inden 31. maj 2013 og indkaldes via e-mail til hvert enkelt medlem og offentliggøres på Foreningens hjemmeside så tidligt som muligt, dog med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamling afholdes hvert andet år på Sjælland og hvert andet på Fyn eller i Jylland. Det skal også være muligt at afholde generalforsamlinger via f.eks. skype (for at så mange som muligt kan deltage), hvis bestyrelsen måtte finde dette for bedst egnet.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Oversigt over indkomne forslag samt dagsorden meddeles medlemmerne pr. e-mail senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, skoler og undervisere, der kan dokumentere betalt medlemskontingent. Der kan stemmes ved personligt fremmøde samt ved fuldmagt givet til bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af stemmeoptællere

Formandens beretning (herunder beretninger fra etisk nævn, evt. skole- og uddannelsesudvalg samt evt. andre udvalg)

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer Formanden for 2 år ad gangen i lige år Kasserer for 2 år ad gangen i ulige år Næstformand for 2 år ad gangen i ulige år Evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor (og suppleanter) hvert år

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant

Evt. valg/nedsættelse af udvalg (består af 1 formand, 2 medlemmer + 2 suppleanter, som vægtes efter stemmeantal samt en af bestyrelsen udpeget repræsentant fra bestyrelsen, der udpeges på bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen)

Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 12, stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller hvis mindst 15% af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig eller pr. e-mail fremsætter anmodning herom, og den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes tidligst 4 uger og senest 8 uger inden en måned efter anmodningen.

Etisk nævn kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske via e-mail til samtlige medlemmer senest 20 dage inden afholdelsen.

§ 7

Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af min. 3 og max. 5 A-medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for hhv. 2 og 1 år ad gangen, jf. 6.

Formand vælges på lige år, næstformand og kasserer vælges på ulige år, øvrige bestyrelses-medlemmer hvert år.

Første valgperiode for hhv. formand, næstformand (webansvarlig) og kasserer løber frem til hhv. 2014 og 2013, i hvilken periode disse er kontingentfri, da der ikke oppebæres nogen former for aflønning til disse i denne periode. Efterfølgende træffes fremadrettet afgørelse herom.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Såfremt bestyrelsen konstituerer en ny formand og/eller kasserer, virker disse kun i den nye funktion frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger, fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt. Disse kan afholdes som telefonmøder eller chatmøder.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede

eller skriftligt har tilkendegivet, at de har taget stilling til de sager, der fremlægges.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol /mødereferat over bestyrelsens forhandlinger/ beslutninger. Mødereferat fremlægges på Foreningens hjemmeside eller mailes til medlemmerne senest 2 uger efter godkendelse af referatet.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, hvis den finder det påkrævet. Bestyrelsen kan også indkalde andre af Foreningens medlemmer eller medlemsansøgere, hvis det skønnes nødvendigt.

Det henstilles til bestyrelsen, at Foreningens arrangementer placeres ligeligt fordelt mellem landsdelene.

Det er bestyrelsens opgave at sanktionere etisk nævns afgørelse over for medlemmet. Typisk med en påtale ved førstegangsovertrædelser, som ikke er grove; ved grove eller gentagne overtrædelser vil der ske en afregistrering samt eksklusion af medlemmet.

§ 8

Udvalg

Efter bestyrelsens ønske kan der nedsættes ad hoc udvalg, der arbejder efter en forretningsorden, godkendt af bestyrelsen. Evt. bidrag, stemmeberettigelse eller andet i øvrigt fastlægges af bestyrelsen i forretningsordenen for ad hoc udvalget. Som ad hoc udvalg kunne f.eks. nævnes et uddannelses- og godkendelsesudvalg, et markedsføringsudvalg incl. hjemmesidedelen.

§ 9

Regnskab og revision

Foreningens regnskab varetages til hverdag af kasseren, og formuen skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Regnskabsåret er 1. maj – 30.april.

Kontingent og betalingsterminer fastsættes af generalforsamlingen.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Foreningens medlemmer kan udbetales diæter og transportudgifter efter statens tariffer samt udgifter, som de i øvrigt med rimelighed kan godtgøre for.

Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres af revisor, sendes via e-mail til medlemmerne senest 5 dage inden generalforsamlingen, underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 10

Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 §11

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse.

§ 12

Vedtægtsændringer

Procedure for vedtægtsændringer skal fremgå af vedtægten f.eks.: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13

Opløsning

Foreningens opløsning eller fusionering med en anden forening kan kun ske med 3/4 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på min. to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, og hver med mindst 3 måneders mellemrum.

Der skal tages beslutning om Foreningens eventuelle overskud/formue/materiel i forbindelse med opløsningen eller fusioneringen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2011